آمریکا شروط العبادی برای حضور پیشمرگه در عملیات موصل را پذیرفته است