گلدیران از آغاز طرح «گلدکیدز» برای استعدادیابی کودکان آسیب پذیر خبر داد