دولت از انتقادات منطقی استقبال می کند/ ارائه گزارش‌های جامع از فعالیت‌های دولت در آینده