رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: کشته شدگان جنگ نرم در ایران بسیار زیادند

آمریکا تجسم عینی یزید در دوران معاصر است که نمی توان به حرف های این کشور استکباری دل بسته و امیدوار بود.