بحرین: قانون محاکمه عربستان، تیری بود که کنگره آمریکا به سمت خود پرتاب کرد