گذشت زمان همه چیز را روشن خواهد کرد/ اشکانی:هدف اصلی‌ام جوانگرایی است