تبریک کنایه آمیز علی کریمی به تیم ملی نوجوانان+عکس