بازیکنان مجبورند در بحث مصاحبه از باشگاه تمکین کنند/ فریبا: تعطیلی لیگ به ضرر ما است