در ارتباط با موضوع هسته‌ای ما کار درستی انجام دادیم/ برنامه هسته‌ای ایران به صورت قابل توجهی محدود شده است