مصباح یزدی: از ولایت‌فقیه به عنوان دیکتاتوری آخوندی و دیکتاتوری نعلین یاد می‌کنند، چون درباره آن چیزی نمی‌دانند/ زنان در قم با لباس ها و آرایش های نامناسب ظاهر می شوند

اشخاص فاسد و فاسق معرفی شده و به آن ها جایزه داده می شود. دشمن فعالیت خود را بر دانشگاه‌ها متمرکز کرده است