مصباح یزدی: زنان در قم با لباس و آرایش نامناسب ظاهر می شوند/از ولایت‌فقیه به عنوان دیکتاتوری آخوندی و دیکتاتوری نعلین یاد می‌کنند، چون درباره آن چیزی نمی‌دانند و باید به شبهات پاسخ داد

اشخاص فاسد و فاسق معرفی شده و به آن ها جایزه داده می شود. دشمن فعالیت خود را بر دانشگاه‌ها متمرکز کرده است/ قم امروز با ده سال پیش بسیار متفاوت است، در زمان طاغوت زنان قمی بحث می کردند که آیا یک پوشیه کافی است یا باید از دو پوشیه استفاده کنند اما امروز […]