بزرگداشت جمشید مشایخی در پردیس تماشا برگزار می‌شود

به همت موسسه تصویرشهر، بزرگداشت جمشید مشایخی در پردیس سینمایی تماشا واقع در جنوب تهران برگزار می شود.