بزرگداشت جمشید مشایخی در پردیس تماشا برگزار می‌شود