چین، آمریکا را تهدید به اقدامات متقابل علیه تاد کرد