آمریکا ۴۰ هزار پناهجو از خاورمیانه پذیرش می کند

در حالی که آمریکا با حمایت از گروههای ترویستی موجب آوارگی میلیون ها تن در خاورمیانه و به ویژه سوریه شده است، اوباما به پذیرش ۴۰ هزار آواره از خاورمیانه مجوز داد.