زنگنه: اوپک تصمیمی استثنایی گرفت

وزیر نفت ایران با ابراز خرسندی از نتیجۀ نشست مشورتی اوپک گفت: «یک تصمیم استثنایی در اوپک گرفته شد.»