وعده های دروغین سازندگان No Man’s Sky بالاخره کار دست شان داد

فرود آمدن روی سیارک ها؟ نه. نابود کردن ایستگاه های فضایی و مبارزه با ناوگان ها؟ نه. سفینه هایی که هر کدام هندلینگ و کاربرد منحصر بفردی دارند؟ نه. یافتن سایر بازیکنان و تعامل با آن ها؟ و باز هم نه. تمامی این ها ویژگی هایی بوده اند که شان موری قول داده بود که […]