وعده های دروغین سازندگان No Man’s Sky بالاخره کار دست شان داد