رهبر انقلاب: یکی از ترفندهای دشمن ایجاد دوقطبی‌های کاذب است