اعجازهایی که در خواندن آیت الکرسی هست

آیه الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند.