سرقت ۲ میلیون تومانی از بانک کارآفرین در فرمانیه تهران