گزارش:/ رئال، بدترین تیم لیگ قهرمانان از لحاظ دوندگی