عصبانیت مهاجم سپاهان از گلزنی/ علیمحمدی کاپیتان شد