سرقت مسلحانه مرد نقابدار از بانکی در فرمانیه تهران