پیروزی پرگل سپاهان در نخستین گام مقابل حریف گمنام مشهدی