طراحی ساعت آلفابت نسبت به سال گذشته تغییرات بسیاری داشته است