ونگر: همواره به قدرت آرسنال ایمان دارم

سرمربی آرسنال بعد از پیروزی در جام اتحادیه انگلیس از قدرت بالای شاگردانش سخن به میان آورد.