استقرار جنگنده‌های هند در پایگاه‌های نزدیک مرز پاکستان

جنگنده‌های ارتش هند برای حمله به اهداف مشخصی در پایگاه‌های نظامی نزدیک به پاکستان مستقر شده‌اند.