۱۷ عضو اصلی جبهه پایداری در اولین مجمع عمومی انتخاب شدند+ اسامی

در اولین مجمع عمومی جبهه پایداری ۱۷ عضو اصلی این جبهه انتخاب شدند.