۱۷ عضو اصلی جبهه پایداری در اولین مجمع عمومی انتخاب شدند+ اسامی