مجرمی ۱۰ بار دستگیر و محاکمه شده اما بازهم نگران دستگیری نیست