۳۷ نفر در مصر به اتهام همکاری با داعش به حبس ابد محکوم شدند

دادگاه جنایی مصر ۳۷ متهم تشکیل باند تروریستی را به اتهام همکاری با داعش به حبس ابد محکوم کرد.