۳۷ نفر در مصر به اتهام همکاری با داعش به حبس ابد محکوم شدند