برق نوین شیراز برنده دربی الکاکو

تیم برق نوین شیراز موفق شد در دربی شیرازی ها برابر فجرسپاسی شیراز پیروز شود.