آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج و د تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۵ ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.