«الی کوهن» جاسوس غیرممکن اسرائیل، بالای چوبه دار در دمشق +فیلم