دستور تولیت آستان قدس رضوی برای استفاده از منافع موقوفات+اینستاپست

صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر تولیت آستان قدس رضوی متنی را درباره مصرف عواید و منافع موقوفات مناطق محروم منتشر کرد.