ویسی: بازی کردن مقابل تیم‌های ناشناخته همیشه سخت است