رسوایی شاهزاده سعودی در پاریس

رسانه های فرانسوی نوشتند که یک شاهزاده سعودی و محافظش اقدام به ضرب و جرح یک کارگر فرانسوی در پاریس نمودند….