ترویج زایمان طبیعی در کشور + فیلم

گسترش عمل سزارین در سال های گذشته در سطح کشور خطرات و مشکلاتی را هم برای مادران، نوزادان و در سطحی بالاتر برای جامعه به همراه داشت.