توانسته‌ایم فرمول‌های دشمن برای تسلط بر هوا، فضا و دریا را باطل کنیم