توصیه‌‌هایی برای تبلیغ محرم

اگر آموزه‌‌های دینی را در نظر بگیریم هیچ وقت اهل بیت(ع) در هیچ جنگی شروع کننده نبودند. تمام جنگ‌های پیامبر(ص) دفاعی بوده، تهاجمی و جهاد ابتدایی نبوده است. حتی امام زمان(عج) ظهور کند بیش از پیامبر(ص) نمی‌کشد و تمام کسانی که در جنگ‌های پیامبر(ص) کشته شده‌اند زیر ۲۰۰۰ نفر است.