مدیرعامل بلک بری: کیبوردهای QWERTY جایی نخواهند رفت