انتخاب ۱۷ عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در نشست عمومی (+ اسامی)