ترکیه: آمادگی برای همکاری با تهران و مسکو دربارۀ سوریه

ترکیه می‌گوید آمادۀ همکاری با ایران و روسیه در زمینۀ آتش‌بس در سوریه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور است.