ترکیه: آمادگی برای همکاری با تهران و مسکو دربارۀ سوریه