آیفون ۷ از سقوط دو متری، آتش و انواع فشار جان سالم به در برد