همکاری ۵ کمپانی مطرح صنعت تکنولوژی برای آگاه ساختن مردم از منافع هوش مصنوعی