مصاف یک نیمه‌ای شهرداری بوشهر و ذوب‌آهن برنده نداشت