لفاظی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

“عبداللطیف الزیانی” دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد برای چندمین بار مدعی مداخله ایران در امور داخلی کشورهای دیگر شد.